Poľovnícke združenie

gaborcik

Intenzívny lov diviačej zveri.

Intenzívny lov diviačej zveri

 

Na základe Usmernenia MPaRV SR č. 10811/2021-730 zo dňa 12.10.2021 nariaďujeme užívateľom poľovných revírov intenzívny lov diviačej zveri.

V poľovných revíroch, v ktorých sa diviačia zver loví na základe plánu chovu a lovu, v nádväznosti na nariadenie hlavného veterinárneho lekára č. 02848/2019 z 15.08.2019 je možné loviť diviačiu zver aj bez schváleného plánu chovu a lovu, resp. po jeho splnení aj bez navýšenia tohto plánu.

Podľa mimoriadnych núdzových opatrení, vydaných hlavným veterinárnym lekárom podľa § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona  č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. pod č. 7885/2021-100 z 02.08.2021 je nariadené znížiť denzitu diviačej zveri na max. 0,5 diviaka na km2 v každom poľovnom revíri. V poľ. revíroch zaradených v nárazníkovej zóne je žiadúce dokonca diviačiu zver depopulovať úplne z dôvodu zabránenia prenosu a rozširovaniu nákazy do okresov, v ktorých ešte AMO zaznamenaný nebol.

V poľovných revíroch, v ktorých sa diviačia zver loví na základe plánu chovu a lovu, dočasne v nadväznosti na nariadenie hlavného veterinárneho lekára č. 02848/2019 z 15.08.2019 je možné loviť diviačiu zver aj bez schváleného plánu chovu a lovu, resp. po jeho splnení aj bez navýšenia tohto plánu.  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zastavenie šírenia AMO je potrebné odbúrať zbytočné administratívne prekážky, ktoré spomaľujú postup znižovania početných stavov diviačej zveri. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam užívateľ poľov. revíru dočasne  nemusí opakovane žiadať okresný úrad o navýšenie schváleného plánu chovu a lovu diviačej zveri.

V prípade , ak užívateľ PR aj napriek tomu požiada o OÚ PLO o zmenu PCHaL diviačej zveri podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, okresný úrad bez zbytočného meškania plán navýši.

V dôsledku plnenia mimoriadnych núdzových veterinárnych opatrení stavy diviačej zveri v poľov. revíroch môžu poklesnúť pod normované kmeňové stavy. V tomto prípade sa ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o poľovníctve neuplatňuje, nakoľko NKS diviačej zveri nebudú ohrozené plnením schváleného plánu chovu a lovu, ale z dôvodu plnenia nariadených veterinárnych opatrení.

Dôrazne upozorňujeme užívateľov PR na dôsledné plnenie povinností podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve. Neplnenie týchto povinností môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 78 ods. 3 písm. e) zákona o poľovníctve.

 26

(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:

 1. g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,

 78

(3) Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

 1. e) ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),

OÚ PLO budú v rámci štátneho dozoru v poľovníctve podľa § 75 zákona v poľovníctve kontrolovať plnenie povinností užívateľa PR podľa § 26 ods. 1 písm. g) ( vykonávanie a dodržiavanie nariadených veterinárnych opatrení ), najmä rešpektovanie zákazu prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom a povoleného množstva jadrového krmiva na vnadiskách na lov diviačej zveri.

 

ČISTÝ REVÍR

Opatrenia RVaPS v Poprade

prijaté 18.01.2021

Užívateľovi poľovného revíru sa nariaďuje:

 1. celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie
 2. aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri
 3. sanáciu uhynutej diviačej zveri
 4. bezodkladne informovať RVPS Poprad
 5. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými a ulovenými diviakmi opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO

ZAKAZUJE:

 1. vyvrhovať ulovené kusy v poľ. revíri
 2. uvádzať na trh SR ulovenú diviaču zver pred získaním neg. vyšetrenia na AMO
 3. celoročné prikrmovanie jadrovým krmivom
 4. premiestňovať živé diviaky mimo poľ. revír
 5. odchyt za účelom premiestňovania
 6. chov diviačej zveri vo zverniciach
 7. vykonávať výcvik psov a skúšky poľovných psov vo zvernici
 8. premiestňovanie neošetrených trofejí z diviakov
 9. umiestňovať do obalov s uhynutými, alebo ulovenými diviakmi iné predmety

 

 

Jeleň hľadal záchranu na detskom ihrisku vo Vojňanoch.

Jeleň hľadal útočište pred pytliačiacimi psami na detskom ihrisku. Vďaka rýchlemu zásahu poľovníkov vyviazol z tejto situácie „len“ s poranenými nohami. Dúfame že sa z roho vystrábi a nestane sa tak korisťou vlkov.

Najnovšie komentáre
  Archív