Poľovnícke združenie

gaborcik

Čistý revír – čistá príroda

PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi Vás pozýva na podujatie:    ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA,

ktoré sa uskutoční 29. 4. 2023 so začiatkom o 8:00 hod  na Poľovníckej chate Kamence.

tel. kontakt na organizátora podujatia   0915 962 181

scan000002

Opustil nás pán Ján Gallik

So zármutkom v srdci oznamujeme poľovníckej verejnosti, že dňa 19.12.2022 vo veku 69 rokov nás navždy opustil náš priateľ a kolega

                                                                                                       Ján Gallik 

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční 22.12.2022 o 13:00 hod v Rímsko-katolíckom kostole vo Výbornej.

V mene Poľovníckeho združenia  „Víťaz“  vyslovujem pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť!

 

Eduard Kriššák

Predseda PZ Víťaz

Intenzívny lov diviačej zveri.

Intenzívny lov diviačej zveri

 

Na základe Usmernenia MPaRV SR č. 10811/2021-730 zo dňa 12.10.2021 nariaďujeme užívateľom poľovných revírov intenzívny lov diviačej zveri.

V poľovných revíroch, v ktorých sa diviačia zver loví na základe plánu chovu a lovu, v nádväznosti na nariadenie hlavného veterinárneho lekára č. 02848/2019 z 15.08.2019 je možné loviť diviačiu zver aj bez schváleného plánu chovu a lovu, resp. po jeho splnení aj bez navýšenia tohto plánu.

Podľa mimoriadnych núdzových opatrení, vydaných hlavným veterinárnym lekárom podľa § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona  č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. pod č. 7885/2021-100 z 02.08.2021 je nariadené znížiť denzitu diviačej zveri na max. 0,5 diviaka na km2 v každom poľovnom revíri. V poľ. revíroch zaradených v nárazníkovej zóne je žiadúce dokonca diviačiu zver depopulovať úplne z dôvodu zabránenia prenosu a rozširovaniu nákazy do okresov, v ktorých ešte AMO zaznamenaný nebol.

V poľovných revíroch, v ktorých sa diviačia zver loví na základe plánu chovu a lovu, dočasne v nadväznosti na nariadenie hlavného veterinárneho lekára č. 02848/2019 z 15.08.2019 je možné loviť diviačiu zver aj bez schváleného plánu chovu a lovu, resp. po jeho splnení aj bez navýšenia tohto plánu.  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zastavenie šírenia AMO je potrebné odbúrať zbytočné administratívne prekážky, ktoré spomaľujú postup znižovania početných stavov diviačej zveri. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam užívateľ poľov. revíru dočasne  nemusí opakovane žiadať okresný úrad o navýšenie schváleného plánu chovu a lovu diviačej zveri.

V prípade , ak užívateľ PR aj napriek tomu požiada o OÚ PLO o zmenu PCHaL diviačej zveri podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, okresný úrad bez zbytočného meškania plán navýši.

V dôsledku plnenia mimoriadnych núdzových veterinárnych opatrení stavy diviačej zveri v poľov. revíroch môžu poklesnúť pod normované kmeňové stavy. V tomto prípade sa ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o poľovníctve neuplatňuje, nakoľko NKS diviačej zveri nebudú ohrozené plnením schváleného plánu chovu a lovu, ale z dôvodu plnenia nariadených veterinárnych opatrení.

Dôrazne upozorňujeme užívateľov PR na dôsledné plnenie povinností podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve. Neplnenie týchto povinností môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 78 ods. 3 písm. e) zákona o poľovníctve.

 26

(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:

  1. g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,

 78

(3) Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

  1. e) ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),

OÚ PLO budú v rámci štátneho dozoru v poľovníctve podľa § 75 zákona v poľovníctve kontrolovať plnenie povinností užívateľa PR podľa § 26 ods. 1 písm. g) ( vykonávanie a dodržiavanie nariadených veterinárnych opatrení ), najmä rešpektovanie zákazu prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom a povoleného množstva jadrového krmiva na vnadiskách na lov diviačej zveri.

 

Najnovšie komentáre
    Archív