Poľovnícke združenie

O nás

Sme organizácia s dlhoročnou históriou a snažíme sa byť organizáciou prakticky úspešnou, k čomu nám pomáhajú naši sponzori a dobrovoľníci.

Členovia PZ

1. Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ) je združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo.

 

Podľa § 3, ods. 3 a § 4, ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľovníctve sa Slovenský poľovnícky zväz zúčastňuje na riadení poľovníctva a výkone práva poľovníctva podľa ustanovení tohto zákona a Ministerstvo pôdohospodárstva SR ho môže poveriť plnením ďalších úloh na úseku poľovníctva. Z uvedeného pre SPZ vyplýva najmä povinnosť zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver si privlastňovať, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri.

 

2. SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

 

3. SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

 

4. SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov.

 

5. SPZ a jeho organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.

 

Najnovšie komentáre
    Archív