Poľovnícke združenie

Z histórie

Z histórie poľovníctva v poľovnom revíri 

                       Slovenská Ves. 

    Právo poľovníctva bolo neoddeliteľnou súčasťou vlastníka pozemku. Vlastníci pozemkov z  menšou výmerou mohli uplatňovať výkon práva poľovníctva spoločne a mohli aj prenajímať časť pozemkov od iných menších vlastníkov, alebo aj rôznych urbárnych spoločností a pod. Na území poľovného revíru po prvej svetovej vojne vykonávali právo poľovníctva sami majitelia. Na pozemkoch v Slovenskej Vsi Vágner, ktorý bol aj  majiteľom kaštieľa. Spolu s ním poľovali  Cirkev a Harvan z Kežmarku a akademický maliar Šovanka. V obci Výborná vlastníci pozemkov Max, Toporcer, ktorí boli roľníci.Po oslobodení začali poľovať Štefan Tarnóczy, Ondrej Siska a Ondrej Strišovský zo Slovenskej Vsi.

V roku 1963 VLM n.p. Kežmarok, prenajímateľ lesného revíru si chcel vytvoriť pre seba režijný revír z Lendackého, Výborňanského a časti Slov.Ves. Proti týmto plánom, Poľovnícka spoločnosť protestovala. Padlo rozhodnutie, vytvoriť dve poľovnícke spoločnosti . Dňa 7.1.1963 na členskej schôdzi boli vytvorené dve poľovnícke spolky PS-Spišská Belá s počtom členov 12 a PS-Slovenská Ves s počtom členov 12. PS- Víťaz so sídlom v Slov.Vsi. V roku 1972-74 sa pracovalo na výstavbe chaty Kamence, započalo sa s výstavbou kŕmelcov, kŕmnej linky na ovšiskách a výstavba posedoch. Viac pozornosti sa venovalo prikrmovaniu zveri a udržiavaniu políčok. V období od vzniku združenia až do 31.12.1982 prenajímateľom revíru bolo VLM n.p. Kežmarok. Aby sa predišlo problémom pri ďalších obnovách zmlúv ONV v Poprade v súlade so zákonom č.23/1962 Zb. o poľovníctve, priznal právo poľovníctva pre JRD TATRY v Sp.Belej, ktorého pozemky tvorili 73% z celkovej plochy poľovného revíru. Ostatné  pozemky o výmere 1233 ha t.j. 23% užívali VLM v Kežmarok. Rozloha poľovného revíru bola schválená o celkovej výmere 4567 ha. Pri obnove zmluvy v roku 1993 boli zmluvy dohodnuté na 3988 ha.z vlastníkmi pozemkov a VLM Kežmarok.

Súčasný počet členov v PZ je 31, z toho  dvaja  ktorí boli pri zrode sú aktívny členovia jedná sa o pána Jána Krempaského – (súčasný tajomník) a Ing. František Klein  dlhoročný úspešný a vážený hospodár ktorému  členovia PZ Víťaz vďačia za vybudovanie poľovníckeho združenia, ktoré aj v súčasnosti v celo okresnom hodnotení zaberá popredné miesta.


Najnovšie komentáre
    Archív