PZ ” VÍŤAZ ”

Poľovnícke združenie

Slávnostná členská schôdza PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi

V nedeľu 19.6.2022 za krásneho slnečného počasia sa uskutočnila v areáli poľovníckej chaty Kamence Slávnostná členská schôdza PZ Víťaz.

   Na tejto schôdzi sa zúčastnili okrem členov PZ aj ich rodinný príslušníci a pozvaní hostia.
Hlavný príhovor mal predseda poľovníckeho združenia Eduard Kriššák st., v ktorom zdôrazňoval aby sme sa citlivo  správali  k faune a flóre,  ktorá nás obklopuje. po príhovore nasledovalo ocenenie Jubilantov.
Okrúhleho výročia 80 rokov sa v plnej sile dožíva náš dlhoročný člen pán Ján Bajus,
70 rokov sa dožil aktívny člen Dušan Kozák
a k 50-tnikom sa zaradil Pavol Fudaly.
Jubilantom za všetkých prítomných blahoželal Predseda PZ E. Kriššák st., hospodár PZ E. Kriššák ml., kultúrny referent Jaroslav Krigovský a strelecký Pavol Leščák.

Pri tejto príležitosti boli za zásluhy v združení ocenení:

Pokračovať v čítaní

Intenzívny lov diviačej zveri.

Intenzívny lov diviačej zveri

 

Na základe Usmernenia MPaRV SR č. 10811/2021-730 zo dňa 12.10.2021 nariaďujeme užívateľom poľovných revírov intenzívny lov diviačej zveri.

V poľovných revíroch, v ktorých sa diviačia zver loví na základe plánu chovu a lovu, v nádväznosti na nariadenie hlavného veterinárneho lekára č. 02848/2019 z 15.08.2019 je možné loviť diviačiu zver aj bez schváleného plánu chovu a lovu, resp. po jeho splnení aj bez navýšenia tohto plánu.

Podľa mimoriadnych núdzových opatrení, vydaných hlavným veterinárnym lekárom podľa § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona  č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. pod č. 7885/2021-100 z 02.08.2021 je nariadené znížiť denzitu diviačej zveri na max. 0,5 diviaka na km2 v každom poľovnom revíri. V poľ. revíroch zaradených v nárazníkovej zóne je žiadúce dokonca diviačiu zver depopulovať úplne z dôvodu zabránenia prenosu a rozširovaniu nákazy do okresov, v ktorých ešte AMO zaznamenaný nebol.

V poľovných revíroch, v ktorých sa diviačia zver loví na základe plánu chovu a lovu, dočasne v nadväznosti na nariadenie hlavného veterinárneho lekára č. 02848/2019 z 15.08.2019 je možné loviť diviačiu zver aj bez schváleného plánu chovu a lovu, resp. po jeho splnení aj bez navýšenia tohto plánu.  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je zastavenie šírenia AMO je potrebné odbúrať zbytočné administratívne prekážky, ktoré spomaľujú postup znižovania početných stavov diviačej zveri. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam užívateľ poľov. revíru dočasne  nemusí opakovane žiadať okresný úrad o navýšenie schváleného plánu chovu a lovu diviačej zveri.

V prípade , ak užívateľ PR aj napriek tomu požiada o OÚ PLO o zmenu PCHaL diviačej zveri podľa § 30 ods. 10 zákona o poľovníctve, okresný úrad bez zbytočného meškania plán navýši.

V dôsledku plnenia mimoriadnych núdzových veterinárnych opatrení stavy diviačej zveri v poľov. revíroch môžu poklesnúť pod normované kmeňové stavy. V tomto prípade sa ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o poľovníctve neuplatňuje, nakoľko NKS diviačej zveri nebudú ohrozené plnením schváleného plánu chovu a lovu, ale z dôvodu plnenia nariadených veterinárnych opatrení.

Dôrazne upozorňujeme užívateľov PR na dôsledné plnenie povinností podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o poľovníctve. Neplnenie týchto povinností môže byť kvalifikované ako správny delikt podľa § 78 ods. 3 písm. e) zákona o poľovníctve.

 26

(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru. Na ten účel najmä:

 1. g) vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu23) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,

 78

(3) Pokutu od 5 000 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

 1. e) ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru (§ 26),

OÚ PLO budú v rámci štátneho dozoru v poľovníctve podľa § 75 zákona v poľovníctve kontrolovať plnenie povinností užívateľa PR podľa § 26 ods. 1 písm. g) ( vykonávanie a dodržiavanie nariadených veterinárnych opatrení ), najmä rešpektovanie zákazu prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom a povoleného množstva jadrového krmiva na vnadiskách na lov diviačej zveri.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE pre držiteľov exemplára VLKA DRAVÉHO

Zaslanie písomného oznámenia o držbe a spôsobe nadobudnutia exemplára vlka dravého Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v termíne do 31. decembra 2021

V súvislosti so zmenou statusu ochrany vlka dravého (Canis lupus) účinnosťou novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) sa blíži ukončenie prechodného obdobia do 31. decembra 2021, ktoré prináša zmeny vo vzťahu k držbe exemplára vlka dravého.

 

V rámci prechodného ustanovenia vyhlášky sa umožňuje doterajším držiteľom chránených živočíchov, ktoré do účinnosti vyhlášky (do 31.mája 2021) chránenými neboli, ponechať si v ich držbe bez toho, aby potrebovali požiadať o výnimku na ich držbu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak písomne oznámia ich držbu a spôsob ich nadobudnutia organizácii ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR) do 31. decembra 2021.

 
Uvedené sa vzťahuje na živého alebo mŕtveho jedinca vlka dravého pochádzajúceho z voľnej prírody, ako aj akúkoľvek jeho časť (napr. koža, kožušina, lebka, kosti, pazúre, zuby, preparát, vnútornosti a pod.) alebo výrobok alebo tovar vyrobený  z jeho častí.
 • Ak držiteľ nadobudol exemplár vlka dravého v období od r. 2016 – do 31. mája 2021 a disponuje „Záznamom o ulovení/úhyne vlka dravého“ vyhotoveného pracovníkmi ŠOP SR v zmysle prílohy č. 5.6 Programu starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku, nie je potrebné oznamovať držbu a spôsob nadobudnutia exemplára vlka dravého ŠOP SR. Akceptuje sa uvedený záznam ako oznámenie.
 • Ak držiteľ nadobudol exemplár vlka dravého pred rokom 2016, kedy sa záznam o ulovení/úhyne vlka dravého nevyhotovoval, je potrebné písomne oznámiť držbu a spôsob nadobudnutia exemplára vlka dravého ŠOP SR.
 • Ak držiteľ nadobudol exemplár vlka dravého od tretej osoby (napr. kúpou, darom) alebo akýmkoľvek iným spôsobom v období do 31. mája 2021, je potrebné písomne oznámiť držbu a spôsob nadobudnutia exemplára vlka dravého ŠOP SR.
Držiteľ v písomnom oznámení o držbe a spôsobe nadobudnutia exemplára vlka dravého uvedie nasledovné: meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa, ak je držiteľom fyzická osoba, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, ak je držiteľom právnická osoba, počet a charakter exemplárov (napr. koža, lebka, dermoplastický preparát a pod.), ktoré má v držbe, údaje o spôsobe nadobudnutia exemplára (ulovenie, kúpa, dar a pod.) vrátane dátumu a miesta ulovenia/úhynu exemplára, ak sú známe, a adresu, kde sa exemplár nachádza.
 
Oznámenie je potrebné zaslať písomne na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica.
 V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese andrea.lesova@sopsr.sk, tel. 0911 390 115.

ČISTÝ REVÍR

Opatrenia RVaPS v Poprade

prijaté 18.01.2021

Užívateľovi poľovného revíru sa nariaďuje:

 1. celoročný intenzívny lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie
 2. aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri
 3. sanáciu uhynutej diviačej zveri
 4. bezodkladne informovať RVPS Poprad
 5. dodržiavať pri manipulácii s uhynutými a ulovenými diviakmi opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO

ZAKAZUJE:

 1. vyvrhovať ulovené kusy v poľ. revíri
 2. uvádzať na trh SR ulovenú diviaču zver pred získaním neg. vyšetrenia na AMO
 3. celoročné prikrmovanie jadrovým krmivom
 4. premiestňovať živé diviaky mimo poľ. revír
 5. odchyt za účelom premiestňovania
 6. chov diviačej zveri vo zverniciach
 7. vykonávať výcvik psov a skúšky poľovných psov vo zvernici
 8. premiestňovanie neošetrených trofejí z diviakov
 9. umiestňovať do obalov s uhynutými, alebo ulovenými diviakmi iné predmety

 

 

Najnovšie komentáre

  Archív